Waarom

Waarom zetten wij ons nu (oktober 2013) al meer dan een jaar in?

Problemen van Beijum
Beijum kent verschillende economische, infrastructurele en maatschappelijke problemen. Zo blijkt uit het uitgebreide jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van het Vestigingenregister van Onderzoek & Statistiek Groningen (2013) dat er in de periode 2011-2012
geen werkgelegenheid bijgekomen is (O&S Groningen, 2013). Daarnaast meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in 2011 de provincie Groningen relatief gezien het hoogste aantal werklozen in Nederland had, namelijk 7,3% van de beroepsbevolking (CBS, 2012), terwijl in 2012 dit aantal zelfs met 20,3% steeg ten opzichte van 2011 (Groninger Internet Courant, 2013).

Ook het percentage jeugdwerkloosheid in Groningen is PG7fors gestegen, namelijk met 33% in augustus 2012 ten opzichte van augustus 2011 (Binnenlands Bestuur, 2012). Landelijk gezien is het aantal jongeren dat werkloos is gestegen van 9,8% in 2011 naar 15% in januari 2013 (Focus Groningen, 2013).

Het aantal werkzoekenden in Beijum is hoger dan elders in de stad (Gemeente Groningen, 2010). Uit cijfers van de gemeente Groningen (2013) blijkt dat in 2012 in Beijum meer dan 280 mensen voor een periode van drie jaar of langer, 190 mensen tussen de één en drie jaar en meer dan 260 mensen minder dan een jaar niet-werkende werkzoekende (NWW) waren. De meeste van deze NWW’ers zijn vijftig jaar of jonger en dat is ongeveer twee derde van de Groningse bevolking (Gemeente Groningen, 2013).

Een andere sociaal-economische achterstand in Beijum is de koopkracht van de huishoudens, want deze ligt onder het landelijk gemiddelde (=100). Waar Beijum-West nog een score van 83 heeft, ligt de score van Beijum-Oost op 73. Hierdoor heeft twintig procent van de rijkste groep in Beijum-Oost meer dan veertig procent en de armste twintig procent vijf procent van het inkomen. Deze cijfers liggen in Beijum-West dichterbij elkaar en dat kan verklaard worden door het feit dat er in Beijum-Oost meer huurwoningen te vinden zijn (Gemeente Groningen, 2013)

Buitenfitness Beijum

Verder is in Beijum sprake van een omvangrijke jongerenproblematiek. Deze groep vertoont namelijk ongewenst groepsgedrag, zoals alcohol- en drugsgebruik en het plegen van vernielingen. De overlast door de jongeren in Beijum is dan ook het hoogste in de stad: 22,0% versus een gemiddelde van 11,0% (Gemeente Groningen, 2010, p. 11). Om deze jongeren iets te doen te geven zijn er diverse voetbalkooien aangelegd. Daarnaast hebben de jongeren uit eigen initiatief een pedalpark in de Groene Long aangelegd, die ze nu ook zelf beheren. Doordat het aanbod voor probleemgroepen nog steeds beperkt is, geven de professionals in de wijk aan dat het van belang is het basisaanbod in de wijk nog beter in te richten en toe te rusten voor deze groep problematische jeugd (Gemeente Groningen, 2010).

Tot slot zijn de jongeren in Beijum te zwaar en sporten ze minder dan gemiddeld (Gemeente Groningen, 2010). Volgens het Nederlands Jeugd Instituut wordt overgewicht één van de grootste openbare gezondheidsproblemen voor de komende decennia en gaat het zich op ook op steeds jongere leeftijd aandienen. Niet alleen de komende generatie in Beijum, maar ook in de rest van Nederland, heeft namelijk te kampen met fors overgewicht en alle andere gezondheidsklachten die het met zich meebrengt. Hierdoor is de kans op een verkorte levensduur en op meer ongezonde jaren voor kinderen met overgewicht groter dan voor kinderen met een normaal gewicht (NJI, 2011).

Kracht van Beijum
Beijum kent ook een aantal sterktes. Zo is het de grootste woonwijk in Groningen met iets meer dan 13.000 inwoners. De bevolkingssamenstelling van de wijk kent een grote gevarieerdheid in gezinssamenstelling, leeftijdsopbouw en culturele afkomst. Er wonen namelijk veel gezinnen met kinderen (meer dan 40,0%), waarvan veel eenoudergezinnen (15,0% versus 6,0% in de stad), steeds meer senioren en veel jongeren. In Beijum en Lewenborg woont namelijk een derde van alle jongeren uit de stad Groningen, maar er lijkt een tendens zichtbaar te worden waarbij de hoger- en middenkader verhoudingsgewijs de wijk vroegtijdig verlaat.

Er wonen relatief veel allochtone Nederlanders in Beijum (32,0% versus 11,0% in de stad), waardoor de wijk ook wel gezien kan worden als een echte multiculturele wijk. Door deze culturele diversiteit wordt Beijum ook wel ‘Kleurrijke Wijk’ genoemd.


Daarnaast staat Beijum ook bekend als een ‘groene’ wijk in een bijzonder recreatief gebied. Beeldbepalend voor het imago van de wijk is wijkpark De Groene Long, de hoofdgroenstructuur waar bereikbaarheid hand in hand gaat met recreatie, ontspanning, ecologie en diervriendelijkheid.

Buitenfitness
Wij willen de openbare ruimte in de wijk sportiever maken. Zodoende wil de werkgroep bijdragen aan:

Lichamelijke en mentale gezonde wijkbewoners.
De sociale cohesie vergroten tussen verschillende groepen en de sociale leefbaarheid bevorderen.
De financiële drempel weghalen om te sporten en te revalideren.
Buitenfitness zou gezien bovenstaande een mooie toevoeging zijn om de gezondheid en kracht van Beijum te versterken. Ontdek ook de samenhang in het plan!